Pravidla přihlášení projektu

Článek 1

Základní ustanovení

1. Nadační fond FILMTALENT ZLÍN má zájem podporovat audiovizuální a vizuální tvorbu začínajících tvůrců a to zejména studentů filmových škol.

2. Za tímto účelem organizuje Nadační fond FILMTALENT ZLÍN v rámci zlínského filmového festivalu pro děti a mládež a ve spolupráci s organizátory zlínského filmového festivalu pro děti a mládež soutěž o finanční podporu audiovizuální nebo vizuální tvorby.

3. Správní rada Nadačního fond FILMTALENT ZLÍN, sídlem Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, IČ: 030 21 980 vydává v souladu se svým statutem pravidla soutěže pro získání finanční podpory audiovizuální nebo vizuální tvorby.

Článek 2

Účastníci soutěže

1. Soutěž o nadační příspěvky je určena studentským projektům studentů filmových škol, ale i dalším začínajícím tvůrcům a to zejména ze zlínského regionu. Soutěže se však mohou účastnit i studenti jiných filmových škol.

2. Správní rada vybere, které filmové školy ze zlínského regionu a které další filmové školy informuje o probíhající soutěži a jejích podmínkách.

Článek 3

Projekty

1. O finanční podporu z majetku nadačního fondu soutěží tvůrci audiovizuálních nebo vizuálních projektů, které jsou ve vývoji (dále jen „projekty“). Projektem ve vývoji se rozumí projekt ve fázi námětu, scénáře nebo autorské koncepce.

Audiovizuálním projektem se rozumí např. film, trailer, videoklip
Vizuálním projektem se rozumí např. fotografie, obraz, publikace, expozice

2. Projekty budou přijímány bez žánrového omezení, organizátor preferuje projekty zaměřené na oblast zlínského regionu a žánr jeho tradiční tvorby.

Článek 4

Podmínky přihlášení

1. Přihláška projektu musí obsahovat:
- vyplněný přihlašovací formulář
- popis projektu o délce max. 250 slov
- příklady vizuálního a grafického stylu
- stručný životopis tvůrce v délce max. 50 slov
- reálný odhad rozpočtu a finanční plán.

2. Přihláška musí být podána od 1. 3. 2024 do 1. 4. 2024.

3. Přihlášení projektu není zpoplatněno.

4. Nadační fond se zavazuje, že bude respektovat a chránit autorská práva přihlašovatelů, zejména učiní preventivní opatření směřující k tomu, aby poskytnuté projekty nebyly neoprávněně šířeny nebo rozmnožovány. Za tím účelem nadační fond zajistí přístup k projektům oprávněným osobám, jejichž přístup je nutný k jejich výběru a hodnocení (zejména členům odborné komise a poroty). Tyto osoby zároveň zaváže k mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se v souvislosti se svou činností pro nadační fond a k tomu, že s hodnocenými projekty nebudou, s výjimkou jejich hodnocení, jakkoli nakládat a že budou postupovat tak, aby žádná nepovolaná osoba neměla příležitost se s projektem, případně s ním neoprávněně nakládat a to až do veřejné prezentace.

Článek 5

Výběrové řízení

1. Soutěž probíhá ve dvou kolech.

2. V prvním kole vybere odborná komise sestavená správní radou ve spolupráci s organizátory zlínského filmového festivalu pro děti mládež až 10 přihlášených projektů. U každého projektu hodnotí komise zejména námět, scénář, koncepci grafického a vizuálního stylu. Komise bude zpravidla sestavena z řad uměleckých osobností z oblasti filmové a jiné audiovizuální tvorby. Počet členů komise bude zpravidla 3 (tři).

3. Ve druhém kole hodnotí vybrané projekty odborná porota sestavená z filmových a jiných uměleckých profesionálů. Pro členství v porotě osloví správní rada ve spolupráci s organizátory zlínského filmového festivalu profesionály z oblasti filmové a jiné umělecké tvorby. Počet členů poroty bude zpravidla 5 (pět). Členem poroty může být i člen komise.

4. Jak členy odborné komise tak i odborné poroty jmenuje správní rada.

5. Členové odborné poroty obdrží vybrané projekty k prostudování do 15. 4. 2024.

6. Tvůrci vybraných projektů budou osloveni k účasti na veřejné části soutěže konané v průběhu zlínského filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Každý projekt může být zastoupen jedním z autorů a producentem.

7. Každému tvůrci bude dána možnost prezentovat svůj projekt a to v délce 6 minut před odbornou porotou a publikem.

8. Odborná porota bezprostředně po prezentaci vybere projekty, které budou oceněny a dle své úvahy může sestavit i pořadí popř. vybrat pořadí dle kategorií apod.

Článek 6

Finanční podpora

1. Správní rada určí v návaznosti na průběh benefiční dražby filmových klapek rozsah nadačního příspěvku určeného k rozdělení v rámci soutěže o finanční podporu. Nadační příspěvek je poskytován zásadně v penězích, pokud správní rada neurčí, že vedle peněžitého příspěvku budou poskytnuty i věcné ceny.

2. O rozdělení správní radou určené výše nadačního příspěvku formou finanční podpory mezi jednotlivé projekty rozhodne odborná porota.

3. Audiovizuálním projektům může být v jednotlivém případě poskytnuta finanční podpora ve výši od 10.000,- Kč do 100.000,- Kč.

4. Vizuálním projektům může být v jednotlivém případě poskytnuta finanční podpora ve výši od 1.000,-Kč do 20.000,-Kč.

5. Porotci vyberou podporované projekty a dle stanoveného rozsahu pro každý typ projektu určí výši podpory, přičemž respektují, že organizátor soutěže preferuje tvorbu ze zlínského regionu.

6. Odborná porota není povinna rozdělit celý správní radou určený nadační příspěvek. Odborná porota je povinna postupovat tak, aby větší část odměny byla rozdělena mezi tvůrce z oblasti zlínského regionu.

Článek 7

Vyplacení podpory

1. Podmínkou pro vyplacení podpory je uzavření koprodukční smlouvy s producentem nebo filmovou školou, jejímž je autor (nebo autoři) filmového projektu studentem. Nadační fond bude v případě poskytnutí podpory vždy spolu producentem projektu.

2. Nadační fond si vyhrazuje právo stanovit v obsahu koprodukční smlouvy další podmínky pro vyplacení podpory zejména:

- do kdy bude projekt realizován,
- jaká bude součinnost tvůrce a nadačního fondu,
- pravidla pro kontrolu nakládání s poskytnutou finanční podporou,
- pravidla ve vztahu k autorským právům a užití projektu po jeho dokončení přičemž nadační fond bude vždy oprávněn projekt jako autorské dílo užít způsobem, který odpovídá jeho činnosti, to znamená zejména sdělování projektu veřejnosti, jeho rozšiřování, rozmnožování, vystavování a půjčování.

3. Z určené podpory projektu bude 50% vyplaceno po uzavření koprodukční smlouvy a 50% po prezentaci hotového díla vytvořeného dle projektu před správní radou nadačního fondu.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Přihlášením projektu vyslovuje účastník souhlas s pravidly soutěže o finanční podporu.

2. Na poskytnutí podpory (nadačního příspěvku) ve shora uvedené formě není právní nárok.

3. V případě práv a povinností v těchto pravidlech výslovně neuvedených rozhoduje správní rada. Správní rada si vyhrazuje právo doplnit či upravit pravidla soutěže a to i v jejím průběhu.

4. Nadační fond si vyhrazuje právo soutěž zrušit a to i bez uvedení důvodu.

5. Veškerá práva a povinnosti neuvedená v těchto pravidlech se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 

Ve Zlíně dne 15. 1. 2024

Nadační fond FILMTALENT ZLÍN.